Regulamin

Właściciel serwisu zobowiązuje wszystkich użytkowników serwisu do przeczytania oraz zaakceptowania niżej wymienionych Ogólnych Warunków Umowy (w skrócie OWU) przed skorzystaniem z serwisu. Niniejsze warunki zostały opublikowane (02.01.2020r.) i obowiązują od (02.01.2020r.).

Art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.poznaj-sponsorke.pl.  

2. Kontakt z administratorem serwisu jest możliwy pod następującym adresem e-mail: biuro@poznaj-sponsorke.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych w przepisach niniejszego regulaminu co do obowiązków administratora serwisu oraz zasad ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usługi, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 18.07.2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. Z 2002r., Nr 144, poz. 1204), w pozostałym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997r., Nr 133, poz. 883).

Art. 2 PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Użytkownikami serwisu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. Z chwilą dokonania zakupu w serwisie i akceptacji przez niego warunków niniejszego regulaminu następuje zawarcie umowy o świadczenie usług pomiędzy administratorem serwisu a użytkownikiem serwisu.

3. Zakazane jest wykorzystywanie serwisu w sposób niezgodny z jego celem.

4. Zakazane jest wykorzystywanie serwisu dla celów sprzecznych z prawem polskim lub międzynarodowym, w tym w szczególności dostarczanie przez użytkownika serwisu treści o charakterze bezprawnym w ogłoszeniach lub innej formie, z uwzględnieniem treści które mogą zostać uznane jako obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich (w szczególności prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, majątkowe lub osobiste), dobra osobiste osób trzecich, obrazujące lub propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.

5. Użytkownicy serwisu zobowiązani są do niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę administratora serwisu, innych użytkowników serwisu lub osób trzecich.

Art. 3 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Użytkownik z chwilą rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora zgodnie z warunkami określonymi w polityce ochrony prywatności.

2. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Dane osobowe oraz wszelkie inne informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez administratora serwisu wyłącznie do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z użytkownikiem oraz zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.

4. Rejestrując się w serwisie sex ogłoszeń użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych oraz statystycznych.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i sprawdzania danych osobowych przesłanych przez użytkownika poprzez przesłanie przez niego kserokopii dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

 

Art. 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu, wywołane siłą wyższą – zakłócenia nie spowodowane działaniami administratora.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez użytkowników serwisu.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób ani za wykorzystywanie przez nich danych użytkowników niezgodnie z celem działania serwisu.

Art. 5 PRZEPISY DODATKOWE

1. Po opłaceniu użytkownik otrzymuje od właściciela serwisu dane kontaktowe na adres e-mail, który podał w formularzu płatności.

2. Administrator zapewnia Użytkownikowi zwrot wpłaty w przypadku braku satysfakcji z usługi lub braku nawiązania kontaktu z kobietami, do których otrzymał dane kontaktowe. Użytkownik może również skorzystać z opcji wymiany kontaktów na inne - w takiej sytuacji Użytkownik oświadcza dobrowolnie, iż wybiera wymianę kontaktów na nowe zamiast zwrotu wpłaty. Po wymianie kontaktów na nowe Użytkownikowi nie przysługuję już zwrot wpłaty.
3. Użytkownik otrzymuje kontakty do kobiet w formie adresów e-mail (nr telefonu lub inną formę kontaktu Użytkownik może otrzymać jedynie bezpośrednio od kobiety z którą się kontaktuje).

4. W przypadku wyboru zwrotu wpłaty Właściciel Serwisu zobowiązuje się do zwrotu w terminie do 90 dni (3 miesięcy). W tym okresie Właściciel Serwisu nawiążę kontakt z kobietami do których Użytkownik dostał kontakt w celu weryfikacji (np. czy Użytkownik nawiązał kontakt z kobietą lub/i spotkał się z nią). Przypadku gdy któraś z kobiet oświadczy, że doszło do spotkania lub Użytkownik odmówił spotkania to Użytkownikowi nie przysługuje zwrot wpłaty. Natomiast jeśli wszystkie kobiety oświadczą, że nie były zainteresowane i nie doszło do jakiegokolwiek spotkania to Użytkownik otrzyma zwrot wpłaty. Czas weryfikacji może wynieść maksymalnie 90 dni. Po tym lub krótszym terminie Użytkownik zostanie poinformowany mailowo o wyniku weryfikacji.

Art. 6 REKLAMACJE

1. Reklamacje i zażalenia związane z jakością świadczenia usług przez administratora serwisu lub zarzutem osoby trzeciej należy składać drogą e-mailową na adres: biuro@poznaj-sponsorke.pl.

2. Administrator serwisu zobowiązuje się rozpatrzyć każda reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail z którego dotarła reklamacja.

Art. 7 PRZEPISY KOŃCOWE

1. Jeżeli powyższe zasady są dla Ciebie sprzeczne, zostajesz pozbawiony procesu korzystania z serwisu.

2. Jeżeli skorzystałeś z produktów lub usług w niniejszym serwisie, wówczas jednoznacznie oświadczasz, że zapoznałeś się z całym regulaminem i zgadzasz się z każdym jego punktem. Jego nieznajomość nie zwalnia od jego przestrzegania.

Polityka Prywatności      Regulamin      Kontakt: biuro@poznaj-sponsorke.pl

© 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.